Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 TC

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Nihat ADIGÜZEL-Müdür Vekili

Tel:02128805300-Dahili:150

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞEFİ

 

Didem KARATAŞ –Büro Sorumlusu

Tel:02128805300/Dahili: 214

 

a) HALKLA İLİŞKİLER MASASI

   Muhammet ALPASLAN           Figen ÇAKCAK/Dahili:211

Saygı TATAR/Dahili:213           İnci ALAGÖZ/Dahili:212

 

b) DANIŞMA MASASI

Santral: 880 53 00

Oya HOCAOĞLU / Nermin KEMER

Seda AYDIN / Rabia BÜBERCİ

Kübra SEKBAN

 

c) DIŞ SAHA MASASI

Erhan SAYDAM / Resul YILMAZ

Mahmut BAYRAM / Gökhan CENGİZ

Onur BİNGÖL

           

 

BASIN YAYIN BÜROSU

Handan ŞENER- Büro Sorumlusu

Tel:02128667000/ Dahili:463

 

a) BASIN-YAYIN MASASI

Ömer Haluk AKBAY/ Dahili:462       

                                        Erol Celil Ren/              Dahili:462  

                                        Rumeysa ODABAŞI/   Dahili:463    

 

c) WEB MASASI

                                                Adem AKSÜT/ Dahili:454

 

d) TASARIM MASASI

Mehmet POLAT/Dahili: 245

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç

Bu yönetmeliğin amacı; Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ nün Teşkilatını, hukuki statüsünü, görev ve yetkileriyle, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Bu Yönetmelik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ nü kapsar.

 

Kuruluş

Bu Yönetmelik; İçişleri Bakanlığı’ nın 31.12.1984 tarih ve 214 sayılı Büyükşehir Belediyeleri hakkında kanun hükmündeki kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki 3030 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulmuş, Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ nün teşkilat, çalışma ve yetki esaslarını düzenler.

 

Hukuki Dayanak

Bu yönetmelikte geçen;

Belediye Makamı: Beylikdüzü Belediye Başkanı’nı,

Müdürlük: Beylikdüzü Belediyesi Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

Müdür: Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü,

Birim Sorumlusu: Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu,

Büro: Beylikdüzü Belediyesi Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bürosu’nu,

Büro Personeli: Beylikdüzü Belediyesi Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görevli memur, bilgisayar işletmeni, vasıflı – vasıfsız işçi personeli,

Birim: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ na bağlı Md.’lükleri ifade eder.

 

Müdürlüğün Tanımı

Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ nın her türden yazılı, sözlü, görsel, basın kurumları ve halk ile ilişkilerini ilgili kanunlar ve iş bu yönetmeliğin kendisine verdiği vazife, sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır:

 

a)         Halkla İlişkiler hizmetlerinde bütünlük, etkinlik – verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, Belediyelerden yana kamuoyu oluşturmak,

b)         Halkın Belediyeye, Belediyenin karşı hak ve görevlerinin korunması, yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması,

c)         Belediye hizmetlerinin tanıtılması,

d)         Radyo-TV ve gazetelerde çıkan, Belediye ilgili tüm konuların takip edilerek kayıta alınması ve arşivlenmesi,

e)         Halka yönelik konferans, panel, sempozyum vs. etkinliklerin organizasyonunun yapılması, halkın katılımının sağlanması,

f)          5272 sayılı Belediye Kanununun 14, 15 ve 60. maddelerine istinaden Belediye sınırları dahilinde yaşayan (düşkün ve acze düşmüşlere) ayni ve nakdi yardımda bulunulması,

g)         4982 sayılı kanun gereğince Bilgi Edinme Birimi’ nin işleyişinin sağlanması,

h)         Belediyemiz birimlerinin resmi evrak, matbu evrak, el broşürü, duvar ilanı basımının gerçekleştirilmesi,

i)          Uhdesinde bulunan tüm hizmetlerde bütünlük, etkinlik-verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasında devamlılığın sağlanması,

j)          Belediyenin halka karşı hak ve görevlerinin korunması, yapılan çalışmalardan halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması.

 

Müdürlüğün Yetkisi

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediyesi’ne, ilgili mevzuatla verilen hak ve yetkiler ile bu yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görevlerini yapar.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

Basın -Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Makamı’nca verilen ve bu yönetmeliğin 4. ve 5. maddesinde de belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla, ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

 

İç Bünyede Görev ve Sorumluluklar

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün vazife ve sorumluluğunda kendisine doğrudan bağlı biri İdari Mali ve Sosyal İşlerde, diğeri Basın Yayın, Teknik İşlerden sorumlu iki müdür yardımcısı vasıtası ile yürütülür.

Başkanlık makamının gerekli gördüğü hallerde, Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili alanlarda doğrudan “Danışma” statüsünde elemanlar da istihdam edilebilir. Danışmanlar icra ve yönetim sorumluluğu ve yetki taşımazlar. İşçiler, Memurlar, Şefler ve Müdür Yardımcıları Müdüre, Basın -Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

a)         Müdür: Yüksekokul Mezunu, tercihen Halkla İlişkiler ve Basın Yayın konularında deneyimli veya Başkanlık Makamının uygun gördüğü, memuriyette en az on yıl hizmeti olması,

b)         Birim Sorumlusu: en az 4 yıllık yüksek okul mezunu ve konusunda sekiz yıl deneyimli (tercihen İktisat, İşletme, Ekonomi eğitim bölüm mezunları vs. olması veya Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kişi atanır.)

c)         Personel, Daktilograf, Bilgisayar İşletmenleri (editörler): En az lise veya dengi okulu mezunu olmak, daktilo, bilgisayarlı sertifikalı olmak.

 

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Çalışan personelin başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

A)        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’nün Görevi Yetki ve Sorumluluğu:

1)         Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ru’yet eder.

2)         Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

3)         Müdürlük emrinde görev yapan personel ile ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporları düzenlemek, mazeretini binaen izin vermek, ödül takdirname yer değiştirme gibi personel işlemlerini yerine getirme ve Birim Sorumluları ve diğer görevlilerin yıllın izin kullanış zamanlarını tespit etme.

4)         Yönetmelik , talimat yılık bütçe, 5 yıllık plan, müdürlüğün bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp başkanlığa sunmak. Bütçe , iş, yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yapmak.

5)         Bağlı bulunduğu başkan yardımcısının onayını almak suretiyle, gerekli gördüğü hallerde müdürlük bünyesindeki birimleri tavsiye etmek yeni birimler oluşturmak, birimlerin görev alanı yetki ve sorumluluklarını tespit etmek.

6)         Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili her türlü yasal mevzuatın kitap, dokuman ve bilginin takibi ve zamanında ilgili personele ulaştırılmasını temin için gerekli görevlendirmeyi ve araç gereçlerin temini sağlamak.

7)         Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer belediye birimleri ararsındaki koordinasyonu organize etmek.

8)         Müdürlüğün tahakkuk amiri olup personelin 1.dereceden sicil ve tezkiye amiri yetkisini kullanır.

9)         Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek. Bu iş için gerekli alım-satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak işlemlerin yürütülmesini kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

10)       Müdürlüğündeki kadro görevlerinin yerine getirilmesi hususunda süreli ve ani denetimler yapma rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.

11)       Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.

12)       Üst makamlarca verilecek yetkilerde sorumluluk taşır.

 

B) Birim Sorumlulukların Yetki ve Sorumlulukları (Genel Olarak)

 

1)         Birim Sorumluları, Başkanlık onayı ile hizmetin gereğine göre yeterli sayıda atanır.

2)         Yönetimde, Müdürün  görevlerine giren konularda Müdüre yardımcı olmak ve Müdürün devretmeyi uygun gördüğü yetkilerini kullanır.

3)         Birim Sorumluları Müdür tarafından uygun görülen hizmet birbirleriyle ru’yet ederek, bu birimlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun olarak yetkilerini kullanmalarını, tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen esaslara uygun olarak yetkilerini kullanmalarını, görevlerini yapmalarını sağlamakla yükümlüdür.

4)         Müdürün izin, görev veya mazeret gibi nedenlerle görevde bulunmadığı zamanlarda iki Birim  Sorumlusu olması halinde Müdürün uygun göreceği  Birim Sorumlusu  müdürün görevlerini yürütür.

5)         Emrinde bulunan Birim Sorumlularına görev verir, sonuçları izler.

6)         Kendisine bağlı büroların görevlerini takip eder.

7)         Birim Sorumluları çalışan personelin iş ve işyeri emniyetinin sağlanması için tedbirler alıp, Müdürlük makamına bilgilendiririler.

8)         Birim Sorumluları mahiyetindeki personelin gerek birbirleriyle gerekse vatandaşlar ile olan ilişkilerinde hoşgörü ve iş ahlakına uygun hareket etmelerini sağlamakla görevli ve sorumludurlar. Bu doğrultuda çalışan personele eğitim seminerleri vermekle yükümlüdürler.

9)     Birim Sorumluları personel ararsında mahiyetindeki personel ararsında ve eşitlik esaslarına uygun olarak iş dağılımını personelleri vasıtasıyla yaparlar.       

10)       Birim Sorumluları, Personeli tarafından kendisine sunulan ve kendi sorumluluk alanına giren konularda aylık-yıllık raporları kontrol ederek, müdürlük makamına bildirir.

 

MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREV VE TANIMLARI

 

BEYAZ MASA BİRİMİ:

Beylikdüzü Beldesinde İkamet eden vatandaşlarımızın memnuniyet ve şikayetlerini değerlendiren ve demokratik ve şeffaf yönetim ilkesi uygulamalarıyla Belde halkına hizmet veren Beyaz Masa, kendine ulaşan tüm başvuruları değerlendirerek elde edilen veriler doğrultusunda kaynakların daha verimli kullanılmasına hizmet etmektedir.

 

Bu çalışmalar sayesinde uygulanmakta olan ve planlanan projeler başarıyla yürütülmektedir. Beyaz Masa’ya şahsen yada telefon, faks, posta  ve internet aracılığıyla,  ulaşabilirsiniz.Uzman ve güler yüzlü personel kadrosuyla başvurularınız 48 saat içerisinde değerlendirilip çözüme kavuşturulacaktır.

 

Beylikdüzü Belediyesi ile tüm talep ve şikayetlerinizi Beyaz Masa marifetiyle bürokrasi ile karşılaşmadan kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞİ

 

Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve işler İdari, Mali, Sosyal İşler Şefi tarafından zimmet defterine kaydedilerek ilgililere verilir.

 

Görevin Planlanması

Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’ndeki çalışmalar Müdür ve Müdür Yardımcıları ve şef tarafından bir plan içerisinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
2014 © beylikduzu.bel.tr

overmedya.com