Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

TC

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

MALİ  HİZMETLER  MÜDÜRÜ

TEL:0212 866 70 00

Selçuk ALTUN (Dahili:217)

selcukaltun@beylikduzu.bel.tr

MUHASEBE BÜRO SORUMLUSU

Güllüşen TANİN (Dahili:214)

malihizmetler@beylikduzu.bel.tr

MUHASEBE PERSONELİ

Mustafa ÇALIŞKAN(Dahili:218) / Yeşim ORKUT(Dahili:215)

Mine KABAKÇI(Dahili:458) / Hatice YILMAZ(Dahili:235)

Mehmet HEPGÜL (Dahili: 125)

GELİR BÜRO SORUMLUSU

Üzeyir ÇÖL (Dahili:329)

gelirler@beylikduzu.bel.tr

Ahmet ŞAHİN (Dahili:619) / Mehmet ARVAS (Dahili:618/619)

Ersin KIZILTAŞ (Dahili:619) / Mehmet  TATAROĞLU (Dahili:618)

TAHAKKUK

Ercan BAYDERE (Dahili:325) / Hacer KURT (Dahili:323)

Sinan BADUR (Dahili:325) / Engin ÇAK (Dahili:325)

Elif ERSAN (Dahili:270) / Hasan KÖSE (Dahili:270)

TAHSİLAT

Yaşar UÇAR (Dahili:466) / Bülent CENGİZ (Dahili:327)

Hülya TAŞBAŞ (Dahili:322) / Sevilay AKI (Dahili:322)

H.Ahmet ERDEM (Dahili:618) / Ramazan SARAÇ (Dahili:618)

GÜRPINAR

TAHAKKUK/TAHSİLAT

(TEL:0212 880 53 00)

Mustafa BEKTAŞ / Kadri BIYIKLI

Gülnur ERDEM / Özkan AŞÇI

 

                                      MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

              Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Beylikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve

               sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

              Madde 2- Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve        

              Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen;

 

a)Bakanlık                   : İçişleri Bakanlığını,

b)Üst Yönetici             : Belediye Başkanı,

c)Kanun                      : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediyeler      

Kanununu,

d)Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri

yürüten birimi,

e)Mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi,

f)Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve

parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve

diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,

g)Muhasebe Birimi       : Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

h)Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden

sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

i)Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen

değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak

doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

j)Strateji Geliştirme birimleri: Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında

koordinasyon görevini yürüten birimi,

k)Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin;

idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi

yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve

verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolünü,

I)Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza

ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş,

kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine

bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu

mahiyetteki değerleri,

m)Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilât

mutemetliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi.

n)Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza

edildiği yeri.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

              Müdürlüğün Görevleri

 

Madde 4- Aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide

edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına              

uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak

ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe

kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil        

işlemlerini yürütmek.

f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu  

hazırlamak.

g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini

düzenlemek.

h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine 

gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Stratejik plan hazırlıklarının koordinasyonu

Madde 5- Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi           

mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Stratejik planın hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller

ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğünce ilgili birimlere gönderilir. Stratejik planın hazırlanması için

gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde

mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık

çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

 

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu

Madde 6- Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali

hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman

mali hizmetler birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri

tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü,

birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali hizmetler müdürlüğü

tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

 

Bütçenin hazırlanması

Madde 7- Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler

müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim

performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler

yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır.  İdarelerin bütçe tekliflerinin

hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, idarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe

Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe

hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

             

              Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi

Madde 8- Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından

gerçekleştirilir,  kayıtları tutulur ve izlenir.

Bütçe kayıt ve işlemleri, mali hizmetler müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve

idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

 

Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi

Madde 9- İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde mali hizmetler müdürlüğü tarafından     

gerçekleştirilir.

 

Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili

Madde 10- İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel

bir düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden

herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin

yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir.

 

Ön mali kontrol işlemleri

Madde 11- Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali

kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

ve belgelendirilmesinden oluşur.

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için

gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin

sorumluluğundadır.

Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi

tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık

tarafından belirlenir.

               Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir                 

                yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir            

               örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler müdürlüğünce ön mali kontrol                

               sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları                              

               tutulur ve aylık dönemler itibariyle    üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında           

               denetçilere de sunulur

 

              Taşınır kayıtlarının tutulması

Madde 12- İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve 

taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu

kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirilir. Mali hizmetler

müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim

dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.

 

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

Madde 13- İdarenin muhasebe hizmetleri mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe

hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.

İdareler atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri,

ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştaya  bildirir.

 

Bütçe kesin hesabının hazırlanması

Madde 14- Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak mali hizmetler müdürlüğü

tarafından hazırlanır.

İdarenin bütçe kesin hesapları, mali hizmetler birimince ilgili kanunlarındaki hükümlere göre düzenlenir. 

 

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması

Madde 15- Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge mali hizmetler müdürlüğünce

hazırlanır.

 

İdare faaliyet raporunun hazırlanması

Madde 16- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun

hazırlanmasında esas alınmak üzere, mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğünce

harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından

onaylanır.

İdarenin  faaliyet raporları, özel mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanır.

 

İç kontrol- ön mali kontrol sistemi ve standartları

Madde 17- Mali hizmetler müdürlüğü, iç kontrol-ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartlarının

uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak koşuluyla, idarece gerekli görülen her türlü

yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır ve üst

yöneticinin onayına sunulur. 

 

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevler

Madde 18- Mali hizmetler müdürlüğü,  üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de

yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapılanması

 

Mali hizmetler müdürlüğünün kurulması

Madde 19- Mali hizmetleri yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre mali hizmetler

müdürlüğü  kurulur.

Mali hizmetler müdürlüğünün stratejik planlama görevi; performans programı, bütçe hazırlama ve uygulama

görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri ve iç kontrol-ön mali

kontrol görevlerinin ayrı alt birimler tarafından yürütülmesi esastır. İdarelerin teşkilat yapılarına göre, bu

görevler birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bu alt birimlerin her

birinin görevi birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir. 

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler müdürlüğünde ön mali

kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali

karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin

hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul

komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

 

Stratejik planlama ,bütçe ve performans programı  alt birimi

Madde 20- Stratejik planlama alt birimin görevleri şunlardır:

a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını

yürütmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

c) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine

gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

e) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

              f) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

g) Bütçeyi hazırlamak.

h) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.

i) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

j) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

k) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

l) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

m) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve Harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

o)İdare faaliyet raporu oluşturmak.

p)Eylem planı hazırlamak

 

Muhasebe,Kesin Hesap ve raporlama alt birimi

Madde 21- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama görevleri şunlardır:

a) Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

b) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

c) Mali istatistikleri hazırlamak.

 

Gelir, Gelir Tahakkuk Ve Takip Alt Birimi

Madde 22- Gelir, Gelir Tahakkuk ve Takip  alt biriminin görevleri şunlardır

a) Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek

b) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

 

   İç kontrol – Ön mali Kontrol

Madde 23- İç kontrol – ön mali kontrol alt biriminin görevleri şunlardır:

a) Ön mali kontrol görevini yürütmek.

b) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine       

gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

c) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Mali hizmetler müdürünün görev ve yetkileri

Madde 24- Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü mali hizmetler  müdürüdür. 

Mali hizmetler müdürü,

a) Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini

sağlayacak çalışmalar yapar.

b) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.

c) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve

sonuçlandırılmasını sağlar.

d) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri

ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

e) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.

f) Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların

süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

g) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun

tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.

h) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.

j) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli

önlemleri alır.

Mali hizmetler müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine

devredebilir.

 

            Mali hizmetler müdürünün sorumlulukları

Madde 25- Mali hizmetler  müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst

yöneticiye karşı sorumludur. Birim müdürü;

a) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,

b) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

c) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

d) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

e) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

f) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve

diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

 

Muhasebe Yetkilisinin Görev Ve Yetkileri

Madde 26

a)      Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade

b)      etmek.

c)      Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

d)     Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya

e)      göndermek.

f)       Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve

g)      tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

h)      Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst

i)        yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli

j)        olarak vermek.

k)      Vezne ve ambarların kontrolünü  ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

l)        Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza

m)    etmek ve denetime hazır bulundurmak.

n)      Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda

o)      denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol

p)      edilmesini istemek.

q)      Hesabını  kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

r)       Muhasebe birimini yönetmek.

s)       Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak

 

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları

Madde 27- Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları şunlardır.

a)      Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

b)      Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda

c)       meydana gelebilen kayıtlardan

d)      Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi

e)       ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

f)       Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen

g)      belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından

h)      Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe

i)        kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından

j)        Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken

k)      göstermediği noksanlıklardan

l)        Muhasebe  mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten

m)    Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

 

       Şef  ve Memur görevleri; 

              Madde 28- Müdür ve Müdür Yardımcısının direktifleri doğrultusunda Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve

              memurların düzenli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan işleri kontrol eder,            

              işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar

              Çeşitli unvanlardaki memur ve işçi personel: üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine verilen işleri

              Mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.             .                  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter kayıt ve belgeler

Madde 29- Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde

elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları

alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda

muhafaza edilir.

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

Madde 30- Mali hizmetler müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve

giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv

sistemine göre korunur.

 

Tereddütlerin giderilmesi

Madde 31- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli

düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

 

Yürürlük

Madde 32- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün yapılanma ve görev, yetki ve sorumluluklarını içeren bu

çalışma esasları, Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylandıktan sonra

yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini belediye başkanı yürütür.

 

 

 

Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
2014 © beylikduzu.bel.tr

overmedya.com