İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

TC

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK  MÜDÜRLÜĞÜ

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

Nimet TOPRAK

Tel : 866 70 00  Dahili: 459

Faks : 866 70 22

e-mail : imar@beylikduzu.bel.tr

 

 

 

PLANLAMA BÜROSU

Nuray KÖKER –Büro Sor.

(Dahili: 481)

Nilüfer Y.BERBEROĞLU   (Dahili: 480) Neslihan KOCA   (Dahili: 480)

                                                                      

           

DURUM BÜROSU

Mustafa BIÇAKÇI –Büro Sor.

(Dahili: 479)

Özden BİLGİŞ (Dahili: 482)  Gülizar SEYMEN (Dahili: 482)

Kemalettin KAYA (Dahili:479)

 

 

RUHSAT BÜROSU

Levent AKALIN –Büro Sor.

(Dahili: 121)

                  Hüseyin ALSOY (Dahili: 478)   Mehmet Naci PAMUK (Dahili:475)           

     Zühal KADIOĞLU (Dahili: 495)   Ayten İLGÜN   (Dahili: 203)

Pınar  CÖMERTPAY (Dahili: 203)

                                                                                                                                     

 

YAPI DENETİM BÜROSU

Ali Haydar AK –Büro Sor.

(Dahili: 204)

Z.Serkan KILIÇASLAN (Dahili:205)  Arif ALTINIŞIK (Dahili:205)

Ertan KARA (Dahili:443)  Bilge ÖRBEYİ (Dahili: 443)

Özgür DEMİREL (Dahili: 443)  Yaşar ŞEN (Dahili: 443)

 

 

                                                       KALEM-ARŞİV BÜROSU

                Kalem                                                                                      Arşiv

         Necati BALA                                                                         Ertan KAPDAN

    Cemalettin ALBENİ                                                                Hayrullah YILMAZ

    Emine İMAMOĞLU                                                                     Bilal UZUN

            (Dahili: 307)                                                                              (Dahili:476)

 

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsatları ve Planlama bölümleri ile hizmetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüz, 3194 Sayılı İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Sığınaklarla ilgili Yönetmelikler, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İSKİ Genel Müdürlüğüne ait Yönetmeliğin ilgili hükümleri, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, İBB Yangından Korunma Yönetmeliği, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Genelgeleri, 6 Mart 2007 Tarihli Deprem Yönetmeliği, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır.

İmar Durumu Tanzim Edilen Parsellere (mevcut eski bina varsa) Yıkım Belgesi Düzenlemek:

 

Yapı ruhsatı alınmadan önce parsel üzerinde bulunan eski binaların yıkımının teknik eleman kontrolünde yapılmasının sağlanması için yıkım izninin verilmesi işlemi yapılır.


Yıkım Belgesi Müracaatlarında İstenen Belgeler:
1-Dilekçe

2-Tapu
3-Çap
4-İmar durumu
5-Hissedar Muvafakatı (Noter tasdikli)

Proje Müellif Kaydı ve Proje Tescil İşlemlerinin Yapılması:
Mimar ve Mühendislere sicil numarası İBB İmar Müdürlüğü tescil bürosunca İBB SİCİL KAYDI olarak verilecektir.


Proje Tescilinde İstenen Belgeler:
1-Dilekçe
2-Tescil evraklarının suretleri
3-Proje müelliflerinin evraklarının suretleri:
*1 adet vesikalık fotoğraf
*Diploma Sureti (noterden tasdikli)
*Mesleki oda Büro Tescil Belgesi
*Vergi Levhası Fotokopisi
*İmza Sirküleri (noterden tasdikli)
*İkametgah/Nüfus Cüzdan Sureti
*Emekli/Bağkur/Sigorta kaydı
*Oda Sicil Belgesi
*Şirkette çalışıyorsa (hissedar/ücretli)
*Maaş Bordrosu
*Şirketin vergi levhası sureti
*Ticari sicil gazetesi sureti
*Ticaret odası sicil kayıt sureti
4-Tescili yapılacak projeler (Yapı Denetim Şirketince tasdikli) (Beşer takım)
5-Zemin Raporu
6-Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

Avan Proje Ve Tatbikat Projelerinin Tasdiklerinin Yapılması:

İmar Planlarında TAKS+H (İrtifa), KAKS, Blok Boyutları+H maddelerinin en az birini sağlaması durumunda Avan Projesine göre uygulama yapılır. Hiçbirisini sağlamaması durumunda yeni bir plan kararı alınması zorunludur.


Avan Proje Tasdikinde İstenen Belgeler:
1-Dilekçe
2-Tapu
3-Çap
4-İmar Durumu
5-İnşaat İstikamet Rölevesi
6-Kot-Kesit Rölevesi
7-2 Takım Proje
8-Zemin Etüdü


Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ve yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre uygulama yapılır, ruhsat verilir. Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması bakımından gizlilik arzeden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun belediyeye yazı ile bildirildiği taktirde İmar kanununun 22. maddesinde sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir.


Tatbikat Proje Tasdikinde İstenen Belgeler:
1-Dilekçe
2-Tapu (Malikler listesi ruhsat aşamasında alınacaktır.)Terkleri yapılmış
3-Çap
4-İmar Durumu (Ruhsat aşamasında geçerliliği kontrol edilecektir.)
5-Röperli Kroki
6-İnşaat İstikamet ve Kot Kesit Rölevesi
(Henüz tretuarı ikmal olunmamış ve kırmızı kotu tespit edilmemiş olan yollarda bu tesbit işi ilgilisinin müracaatı üzerine ilgili Belediye Başkanlığınca 30 gün içinde yapılır.)

7-Mimari Proje (5 Takım)
8-Statik Proje (Betonarme çizim 4 takım,statik hesap 2 takım)
9-Elektrik Tesisatı Projesi (2 takım),PTT projesi (2 takım)
10-Sıhhi tesisat projesi (2 takım).Binanın atık ve artık su çıkışlarının kanalizasyon sistemine bağlantısı gösterilecektir.
11-Kalorifer tesisatı projesi (2 takım) (Gerekli ise)
12-Isı yalıtım projesi (2 takım)
13-Doğalgaz projesi (2 takım) doğalgaz uygulanan yerlerde(Gerekli ise)
14-Asansör projesi (2 takım) (Gerekli ise)
(9,10,11,12,13 ve 14 Makine,Elektrik ve Ruhsat Şefliğince tasdiklenecek)
15-Zemin İnceleme Raporu
16-Trafo Belgesi (Trafo gerekli ise Bedaş’tan vaziyet planı tasdiklenecek)
17-İSKİ yazısı (İ.B.B İSKİ Genel Müdürlüğünden projeler tasdiklenecek),
18-Ç.E.D. Raporu (Gerekli ise)
19-Avan Proje Onaylı (Gerekli ise)
20-İtfaiye yazısı (Gerekli ise)
(İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İtfaiye Müdürlüğü.Bünyesinde dükkan, büro, işyeri 500 m2 den büyük yada 1 kattan fazla kapalı otoparkı bulunan konutlar dahil,bütün işyerleri,Yapı yüksekliği 24.50m veya bodrum asma katlar dahil 7 katı ve toplam 30 daireyi geçen konut amaçlı olarak kullanılan binalar
21-TEİAŞ yazısı (Enerji Nakil Hattı varsa yatay ve düşey yaklaşma mesafelerinin bildirilmesi)
22-UKOME görüş yazısı (İBB İş Merkezleri-Sanayi Tesisleri) (Gerekli ise)
23-Sığınak yazısı (8 daireden az bağımsız bölümü olan konutlarda, inşaat alanı 800 m2 den az olan işyerleri, konut ve işyeri olarak kullanılan yapılar dışındaki binalarda)
24-Plan Notu veya yönetmelik gereği özellik arz eden parsellerle ilgili kurumlardan(Botaş,TCK, Bedaş, İSKİ, Milli Savunma Bakanlığı vb.) görüş yazısı
25-Yapı Denetim İzin Belgesi (Noter tasdikli sureti)
26-Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Örnek 8)
27-Yapı Denetim Taahhütnamesi (Örnek 9)
28-Yapıya ilişkin Bilgi Formu: Bakanlığa gönderilecek YİBF(Belediyeye onaylattırılacak-imza,kaşe ve mühür-),Belediyeye verilecek YİBF (19-20-21 YDK kendi bilgisayarında bastıracak ilgili yerleri imzalayarak belediyesine teslim edecek) 31.03.2004/585-3165 sayılı genelge
29-Proje Müellifleri Sicil Durum Belgesi
Proje müelliflerinden, ilgili meslek odasınca düzenlenen meslek adamının o andaki durumunu gösterir,her proje için işin adı yazılı belge. Madde 27
Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca her yıl için yenilenmiş büro tescil belgesi. Madde 26 (20.05.2002/6-7234 sayılı genelgenin 26. ve 27.maddeleri)
30-Tüm Projeler ve hesapların bulunduğu CD (2 adet)
31-Proje Sorumluluk Beyanı Belgesi (Noter tasdikli)
32-İBB Sicil Kaydı (İBB İmar Müdürlüğü Tescil Bürosunca tasdikli her yıl yenilenecek)
33-Yüksek yapılarda (Binanın herhangi bir cephesinden görünen bina yüksekliği 30.50m.’yi geçen veya görünen-görünmeyen bodrum katlar dahil olmak üzere toplam kat adedi 13’ü geçen yapılar) binalar arasındaki mesafe ile ilgili İBB yazısı

Yeni Yapı Ruhsatı,Yapı Ruhsatı Yenileme (Temdit), İlave İnşaat Ruhsatı, Tadilat Takviye, Onarım Ve Güçlendirme Ruhsatı İstenen Belgeler:
1-Yapı Denetim Hizmet Bedeli Taksidi (Aslını ibraz etmek kaydıyla sureti)
2-Mal sahibince yapının müteahhitliğini üstlendiği takdirde
a-Ticaret Odası kaydı (Yapının müteahhitliğini üstlenen Ticari firmalardan kuruluş’’ama璒maddesinde yapı müteahhitliği kaydı veya Ticaret Odası’’yapı müteahhitliği’’ meslek kaydı istenecektir.)
b-Vergi mükellefi olması
c-Yapının müteahhitliğinin üstlendiğine dair Noter tasdikli Taahhütname
3-Yapı denetçisi İnşaat mühendisi ve Yardımcı kontrol elemanlarına ait ikametgah
4-Yıkım ruhsatı (Parsel üzerinde bina varsa yıkım ruhsatı)
5-Tapu yazısı(Malikler listesi)
6-Tüm maliklerin noter tasdikli muavafakatı
7-Yapı sahibi ve Yapı Müteahhidi ne ait ikametgah ve nüfus suretleri
8-İmza Sirküleri (Yapı sahibi Şirket veya Kooperatif olması durumunda)
9-Emlak ve çöp vergi borcu olmadığına dair yazı
10-Otopark ücretinin yatırıldığına dair yazı.
(Konutlarda 80 m2 ye kadar 4 daire için,81-100 arası 3 daire için, 101-150 arası 2 daire için 151 den büyük 1 daire için;Ticari amaçlı bina ve büro binaları için 50m2 ye ;Küçük sanayi tesislerinde 125 m2 ye;Sanayi ve depolama tesisleri için 200 m2 ye 1 otopark gerekir.)
11-23.Madde Taahhütnamesi
12-21.11.203 tarih ve 11954 sayılı Genelgenin (6A,6B,6C,7,8,9) maddeleri kapsamına giren yapı ile ilgili 17.12.2003 tarih ve 32640 sayılı duyuru eki formata uygun yazı belediyeye tasdik ettirilecek.
13-(6A) Tüm deney,test ve tahkik sonuçları,Ayrıntılı İnceleme Raporu tetkik edilerek onaylanmak üzere belediyeye verilecek (6C) Tüm deney,test ve tahkik sonuçları,Ayrıntılı İnceleme Raporu tetkik edilerek onaylanmak üzere belediyeye verilecek.Yapı Denetim Kuruluşunca hazırlanan(Deney,Test,Tahkik Proje Kontrolü gibi)İnceleme Keşif Bedeli belediyece tasdik edilecektir.
(8) Tüm deney, test ve tahkik sonuçları ile incelenmek üzere belediyeye verilecek Toplam maliyet keşfi belediyesince tasdik edilecektir. (9) Toplam maliyet keşfi belediyesince tasdik edilecektir.
14-TUS Taahütnamesi 4708 sayılı yasaya tabi olmayan yapılar
15-Fenni Mesul ikametgahı

Ruhsata Tabi Olmayan Basit Tadilatlar (Ruhsata Tabi Olmayan İnşaat İşleri):

Taşıyıcı Elemanların ve yapının ısı koruma şartları bakımından durumunu değiştirmemek, bağımsız bölümün brüt alanını arttırmamak,kullanım amacı ve cephe görümünü değiştirmemek koşulları ile; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve taban kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı, kiremit aktarılması ile derinliği 1.00 metreyi geçmeyen süs havuzları bahçe duvarı, duvar kaplaması, baca saçak ile benzeri elemanların tamirleri,tüm dekorasyon işleri ruhsata tabi değildir.Bunlardan iskele kurmayı gerektirenler için belediyeye yazı ile müracaat edilip izin alınması gereklidir. İmar planlarında aksine bir hüküm yoksa zemin katta bulunan iş yerlerinin vitrin değişiklikleri basit tadillerden sayılır.Ancak açık çıkmaların balkon vasfını bozmadan ve kapalı alanlara ilave edilmeden hafif malzemelerle kapatılması varsa kat maliklerinin çoğunluğunun kararı proje müellifinin teklif edeceği proje doğrultusunda ilgili belediyesinin tasdikiyle yapılır.

Temel, Bodrum ve Subasman Vizeleri:
Yapı ruhsatının alınmasını müteakip yapının ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığının tespiti, yapım aşamasında yapının taşıyıcı sistemindeki beton,beton çelik çubuk muayene ve deneylerinin, beton kalıbı ve demir teçhizatının kontrolünün yaptırılması,beton dökümüne müteakip tutanakların düzenlenmesi işlemleri.


İstenen Belgeler:
1-Dilekçe
2-S.S.K. İşyeri bildirgesi
3-İSKİ yazısı (Kanal Bağlantı Belgesi)
4-Aplikasyon Krokisi
5-Kot kesit
6-Kalıp ve Demir İmalatı Kontrol Tutanağı (Örnek 5)
7-Beton Döküm Tutanağı (Örnek 6)
8-Beton çelik çubuğu çekme deney raporları
9-Beton Numune basınç dayanımı raporları

Hak edişler, Avans İstenmesi:
Yapı Denetim Kuruluşlarının her yapı bölümü veya kısmi yapı bölümü için bu bölümlerin tamamlanmasına müteakip düzenlediği hakediş raporuna istinaden hizmet bedellerinin ödenmesi işlemleri
İstenen Belgeler:
1-Dilekçe
2-Hakediş Raporu (Örnek 11)
3-Personel Bildirgesi (Örnek 12)
4-Fatura
5-Beton numune basınç dayanımı raporları
6-Beton çelik çubuğu çekme deney raporları
7-Beton Döküm Tutanağı (1. ve 2. Hakedişler) (Örnek 6)
8-Kalıp ve Demir İmalatı Kontrol Tutanağı (1.ve 2. Hakedişler) (Örnek 5)
(Bu tutanakları ve deney raporlarını düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye verir.)
9-Taksit Makbuzu
10-Banka teminat mektubu (veya devlet tahvili) (Avans istenmesi halinde) (Bu tutanakları ve deney raporlarını düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye verir.)

Yol ve Kanal Harcamalarına Katılma Payı alınması (23. madde harcı):
Yapı ruhsatı verilmesi aşamasında yolu,pis ve içme suyu şebekeleri gibi alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde,ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak yaptırılması veya parselleri hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik alt yapı bedelinin tahsil edilmesi işlemleri.

Ruhsat Alınmış YİBF Değişiklikleri:
Yapı Sahibi,Yapı Denetim Kuruluşu –Yeni Hizmet Sözleşmesi gerekmektedir-Denetçi,Yardımcı Kontrol Elemanı değişmelerinde sözleşme gerekmemekte ilgili idaresine müracaat edilmek kaydıyla seviye tespit tutanağı yapılması gerekmektedir.

Yapı İnşaat Kontrolü:
Yapı Ruhsatı verilen inşaatların ruhsat ve eklerine uygun yapılmasının sağlanması,Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı inşaat yapılmasının ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi,bunlarla ilgili yasal işlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili işlemler(Yapı tatil tutanağı,Encümene takdim,Encümen kararı alınması,İlgililerine yıkımın yapılması için tebliğ ,Devam eden inşaatlara Durdurma tutanağı tanzimi ve Cumhuriyet Savcılığına Sevk edilmesi).Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde YDK durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirecek.

Kat İrtifakı
Kat İrtifak Tasdiki İçin İstenen Belgeler:
1-Dilekçe
2-Yapı ruhsatı temel üstü alınmış
3-Kat irtifak projesi ( 2 adet )
4-Noterden onaylı 4 adet kat irtifak listesi

Yapı Fotoğraf Tasdiki
Fotoğraf Tasdiki İçin İstenen Belgeler:
1-Dilekçe
2-Yapı Ruhsatı
3-Binanın tamamına ait yapı kullanma izni belgesi
4-13x18 cm ebadında cephe fotoğrafları( 2 şer adet)

Yapı Kullanma İzni
Yapı Kullanma İzni İçin İstenen Belgeler:
1-Dilekçe
2-Temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri yapılmış yapı ruhsatı
3-Tesisat Muayene Raporu
4-Vergi İlişik Kesme Belgesi(her bağımsız bölüm için)
5-SSK İlişik Kesme Belgesi

6-Sivil Savunma Müdürlüğü Sığınak olur yazısı
7-İSKİ yazısı
8-İtfaiye yazısı
9-Teknik Rapor;
(7) Temel, beton, demir ve taşıyıcı duvar testlerinin yaptırılarak yapının deprem koşullarına uygunluk taşıyıp, taşımadığı hususunun irdelenerek rapora bağlanması gerekmektedir.
İlgili fenni mesullerce yapı projelerinin yapının ilk ruhsat tarihindeki imar planı, ilgili yönetmelikler, standartlar, teknik şartnameler ve diğer mevzuat hükümleri ile birlikte, yürürlükteki deprem koşullarına (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik) uygunluğuna ilişkin rapor düzenlenir. (Bu rapor ilgili idarece incelenerek onaylanır.)
10-Fenni Mesullerin yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten rapor (Mimar, İnşaat)

 

Makine Ve Elektrik, Harita (5’li TUS) 4708 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Yapılar

İmarla İlgili Vatandaş Dilek ve Şikayetler

Yıl Sonu tespit tutanağı (Örnek 10)
25.07.2003 tarihli ve 17664 sayılı genelge gereği ;Yapım ve denetim süresi ertesi yıla geçen işlerde, yıl sonu itibari ile, ilgili idaresince seviye tespit tutanağı düzenlenerek yapı bölümünün kısmi oranı belirlenecek, bu oran üzerinden (Yapı denetim hizmet bedelinin %10’undan az olmak şartı aranmaksızın) Yapı Denetim kuruluşu tarafından yapılacak hak edişe göre ödeme yapılarak o yıla ait hesap kesilecektir.

İş Bitirme Tutanağı

 

PLANLAMA BÖLÜMÜ

 

1-PLAN YAPIMI

İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü Planlama Bölümü, yönetmeliklere uygun bir şekilde, belediye sınırlarını kapsayan veya lokal olarak yapılması gereken alanların planlarını sayısal olarak yapar yada yaptırır. Planları,
a) Nazım İmar Planı
b) Uygulama İmar Planı
c) Mevzii Plan
d) İlave Plan
e) Tadilat Planı olarak sınıflandırabiliriz.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 17.08.1999 tarihli deprem sonrası yayınlanan yönetmelikleri ve 3194 sayılı imar kanununun ilgili maddeleri gereği müdürlüğümüz vatandaş müracaatlarını da değerlendirerek planlama faaliyetlerini yürütür. Yapılan yada plan müellifine yaptırılan planlar (Genel plan,Mevzii plan ve Tadilat planı), Belediye Meclisince değerlendirilip gerekli durumda imar komisyonuna havale edilir ve tekrar meclis kararı ile onaylanır. Onaylanan planlar 1 aylık askı süresinden sonra Belediye Başkanı tarafından onaylanır ve yürürlüğe girer.

 

2-İMAR DURUMU VERİLMESİ

01.11.1999 tarihli meclis kararına göre belediyemiz birimlerinin görev yetki ve sorumluluklarını belirten yazı gereği imar durumu isteği ve isteğe göre yapılan işlemler müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

İmar Durumu almak için; Vatandaş Müracaatı ile birlikte;

- İmar durumu talep dilekçesi

- Dilekçe ekinde tapu örneği

- Aplikasyon Krokisi

- Gerekli durumda vekaletname istenilmektedir.

Getirilen evraklar yazı işlerinden havale edilerek imar durumu talebi yanıtlanır. Vatandaşa elden yada posta yolu ile gönderilir.

 

 

Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
2014 © beylikduzu.bel.tr

overmedya.com