Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

T.C.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

Müdür

Mustafa USTA

Dahili Tel: 487
 

Şef

Ali ÇÖKEN

Dahili Tel: 488

 


 

Emlak ve İstimlak    Harita ve Plan          Numarataj Bürosu Kalem ve Arşiv

Bürosu                       Uygulama Bürosu                                          

 

Birsen Ayvaz            Ali ÇÖKEN              Özcan AYDIN       Kerime İMAMOĞLU

Büro Sorumlusu       Büro Sorumlusu        Büro Sorumlusu     Dahili Tel: 239

Dahili Tel:213             Dahili Tel:488              Dahili Tel:240

 

Davut MACUN       Salih KÖMÜRCÜ     Taner YAMAN      Ayşe Leman BODUR

Dahili Tel:213            Dahili Tel:489                Dahili Tel:313           Dahili Tel:239

 

Sinan AKKAYA       Erkut KORKUT       Ersin KORKMAZ   lkay ÖNDER

Dahili Tel:213             Dahili Tel:489              Dahili Tel:267             Dahili Tel:470

 

Ercan KORE            Arif POLAT               Habip ÖNCÜ            

Dahili Tel:491             Dahili Tel:490              Dahili Tel:313             

 

                                  Oğuzhan İLHAN                

                                  Dahili Tel:490

 

                                  Hasan Hüseyin GÖDEK

                                   Dahili Tel:490                       

 

 

 

MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

 

İSTİMLÂK:

 

İstimlak, özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin, kamu yararı amacı ile Devlet veya bir Kamu Tüzel Kişisi’nin mülkiyetine geçmesini sağlayan yasal bir yoldur. 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu İstimlak’in nasıl yapılacağını göstermek amacı ile çıkarılmış bir yasadır.

Anayasa bir taraftan mülkiyet hakkını teminat altına alırken diğer taraftan da kamulaştırmaya imkan vermiştir. Anayasanın 35.maddesinde herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğu, bu hakların ancak Kamu Yararı amacıyla Kanunla sınırlanabileceği ve söz konusu hakların toplum yararına aykırı kullanılamayacağı hükmüne yer verilmiştir. Anayasanın 46.maddesi ile de Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri Kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin yada taksitle ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını Kanunda gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırabilir veya birer özel hukuk kavramı olan mülkiyetin gayri ayni haklarını da (irtifak, intifa v.b.) kurabilirler ve bunlar Medeni Kanun’da yer alırlar. Ayrıca Borçlar Kanunu’nun satış ile ilgili hükümleri çerçevesinde trampa’da yapabilmektedir.

 

BELEDİYELER:

 

 

a) Yeterli ödenek temin etmeden kamulaştırma işlemine başlayamazlar. Ancak kendilerine kanunlarca verilen hizmetleri yapabilmek için kamulaştırma yetkisine sahiptirler.

b) Özel mülkiyetteki taşınmaz malları kamulaştırabilirler.

c) İmar Planı değişiklikleri usulen ilan edilip kesinleşmedikçe kamulaştırma yapamazlar.

d) Kamulaştırılan taşınmazın önceki emlak değeri ile kamulaştırma değeri arasında oluşan farkın emlak vergisini tahsil ederler.

e) Kamulaştırılan taşınmazın tapu’da ferağından sonra ilgilisine bedelini öderler.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 • Müdür
 • Şef
 • Emlak ve İstimlak Bürosu
 • Harita ve Plan Uygulama Bürosu
 • Numarataj Bürosu
 • Kalem ve Arşiv

 

EMLAK VE İSTİMLAK BÜROSU :

 

a) 5 Yıllık yatırım programını izleyerek kamulaştırılması gereken yerleri kamulaştırmak.

b) Kamulaştırılmasında ivedilik olan yerleri öncelikli olarak kamulaştırmak.

c) Yol fazlalığı durumunda bulunan ve bağımsız olarak imar durumu alamayan yerlerin komşu imar parseline plan gereği satışını yapmak. 

d) Maliye Hazinesi adına tescilli olup donatı alanında kalan parsellerin Belediye’ye devirlerini istemek ve takip etmek.

e) Belediye’ye ait taşınmazların kiraya verilmesini sağlamak.

f)  Belediye’ye ait tüm taşınmazların denetim ve kontrolünü sağlamak.

h) Belediye’ye ait gayrimenkullerin satışı yada kiraya verilmesi, özel mülkiyetteki bir taşınmazın Belediye adına satın alınması yada kiralanması işlemlerini yapmak ve takip etmek.

I)  Belediye mülkü taşınmazların envanterini tutmak.

i)  Kamulaştırılacak parsellere ilişkin tapuya kamulaştırma şerhi koymak.

j)  Belediye’ye ait gayrimenkullerin gerekli hallerde diğer kamu kurumlarına, vakıflara v.s. tahsislerini yapmak.

 

HARİTA VE PLAN UYGULAMA BÜROSU:

a) Vatandaşların Talebi üzerine imar planlarına göre inşaat istikamet rölevesi , kot kesit,  kontur gabari hazırlamak, ada revizyonlarını yapmak.

b) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine ve 2981/3290 sayılı yasalara istinaden imar ugulamaları yapmak veya yaptırmak, teknik kontrol ve tescil işlemlerini tamamlatmak.

c) İmar planlarına göre 3194 sayılı yasanın 15. ve 16.maddelerine istinaden parsellere ait ifraz ve tevhit işlemlerinin kontrolünü yapmak ve Encümene sevk etmek.

d) Belediye taşınmazlarının 3194 sayılı yasanın 15. ve 16.maddelerine istinaden  ifraz ve tevhit işlemlerini yapmak, teknik kontrol ve tescilini sağlamak.

e) İmar uygulamaları ve Müdürlüğün diğer işlemlerinde yargıya intikal eden konulara ilişkin savunmaya altlık oluşturacak bilgi ve belgeleri hazırlamak.

f)  Mevcut halihazır haritaların güncelliğini sağlamak.

g) İlçe bilgi haritalarını şematik olarak hazırlamak, ilçe rehberini yapmak.

 

NUMARATAJ BÜROSU:

 

a) İlçe numaratajını yapmak.

b) İlçe sınırları içerisindeki cadde, sokak, meydan ve bulvarların Ulusal Adres Veri Tabanı sistemine işlenmesini sağlamak. Yeni açılacak cadde, sokak, meydan ve bulvarların sisteme işlenerek güncellemek.

c) İlçede ikamet edecek olan vatandaşların kayıtlarının yapılabilmesi için Beylikdüzü İlçe Nüfus Müdürlüğü ile ortak çalışıp adres güncellemesinin ve tespitlerinin yapılarak ikametgah kayıtlarının yapılabilmesini sağlamak.

d) Vatandaşın talebi üzerine, Resmi Kurum ve Kuruluşlara verilmek üzere adres teyidine ilişkin yazı düzenlemek.

e) İlçede ikamet eden ve evlenmek üzere Belediyemize başvuruda bulunan çiftlere İkametgâh ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Sureti düzenleyerek vermek.

 

KALEM VE ARŞİV BÜROSU:

a) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydetmek.

b) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

c) Müdürlüğe ait yazışma belgelerinin arşivlenmesini sağlamak.

d) Müdürlük içi ve müdürlükler arası evrak koordinasyonunu sağlamak.

e) Başkanlık konsolide bütçe yetkilisi ile ayniyat işlemlerini yürütmek.

f)  Belediye meclisine veya encümenine giden dosyaları takip etmek.

g) Personelin izin ve rapor durumunu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirmek.

h) Müdürlüğün arşivlenmesi gereken tüm evraklarını ve dosyalarını düzenli olarak arşivlenmesini sağlar, birimin ihtiyaç duyması halinde dosyayı zimmetleyerek ilgilisine gidişini ve geri dönüşünü sağlar.

 

 

 

 

T.C.

İSTANBUL İLİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ:

 

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

YASAL DAYANAK:

 

MADDE 2: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. ve 49.maddeleri gereği Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslara göre düzenleme yapılması amacıyla 07.07.2009 tarih ve 62 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulmuş olup, Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk yönetmeliğinin yapılması gereği doğmuştur.

 

KURULUŞ VE YÖNETİM PLANI:

 

MADDE 3: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yönetim şeması aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 • Müdür
 • Şef
 • Emlak ve İstimlak Bürosu
 • Harita ve Plan Uygulama Bürosu
 • Numarataj Bürosu
 • Trafik Ulaşım Bürosu
 • Kalem ve Arşiv

 

GÖREVLER:

 

MADDE 4: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Beylikdüzü İlçe sınırları içerisinde Görev tanımı içine giren iş ve işlemleri yürütür.

 

GÖREV VE FONKSİYONLARIN MÜDÜRLÜK İÇİ DAĞILIMI:

 

MADDE 5:

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ :

 

a) Müdürlüğün görev alanına giren konularda gerekli görevlendirmeleri yapmak. Kendi içinde oluşan birimlerin çalışma planlarını oluşturmak, faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek.

b) Disiplinsizlik ve çalışma koşullarını bozan eylemlere müsaade etmemek, Toplam Kalite Yönetimi ve verimlilik doğrultusunda çalışma koşullarını iyileştirmek. Halka daha kaliteli bir hizmet sunabilmek  için prensipler koymak.

c) Müdürlük personelinin performansını takip etmek performans kriterlerine göre ceza ve mükafat için Başkanlık Makamına teklifte bulunmak.

d) Gerekli hallerde Müdürlük personeli ile toplantı yapıp aksayan yönleri görüşmek varsa çözüm önerilerini almak.

e) Müdürlük içi personelin izine ayrılışlarını planlamak.

f)  Personelin mesai saatlerine tam uyumunu sağlamak  işlerde kontrol atamak.

g) Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı her türlü alet ve ekipmanı temin etmek.

h) İhaleli işlerde kontrol atamak

ı)  Müdürlükte yapılan iş ve işlemleri kontrol ederek onamak

 

ŞEF:

 

Müdür adına Müdürlüğe bağlı büroların iş ve işleyişini denetler aksayan bir durum varsa müdahale eder ve Müdür yetkisinde görev yapar.

 

EMLAK VE İSTİMLAK BÜROSU:

 

a) 5 Yıllık yatırım programını izleyerek kamulaştırılması gereken yerleri kamulaştırmak.

b) Kamulaştırılmasında ivedilik olan yerleri öncelikli olarak kamulaştırmak.

c) Yol fazlalılığı durumunda bulunan ve bağımsız olarak imar durumu alamayan yerlerin komşu imar parseline plan gereği satışını yapmak. 

d) Maliye Hazinesi adına tescilli olup donatı alanında kalan parsellerin Belediye’ye devirlerini istemek ve takip etmek.

e) Belediye Mülkü taşınmazların kiraya verilmesini sağlamak

f)  Belediye’ye ait tüm gayrimenkullerin denetim ve kontrolünü sağlamak.

h) Belediye’ye ait gayrimenkullerin satışı yada kiraya verilmesi özel mülkiyetteki bir taşınmazın Belediye adına satın alınması yada kiralanması işlemlerini yapmak ve takip etmek.

I)  Belediye mülkü taşınmazların envanterini tutmak.

i)  Kamulaştırılacak parsellere ilişkin tapuya kamulaştırma şerhi koymak.

j)  Belediye’ye ait kafeterya, büfe, çay bahçesi v.b. yerleri kiraya vermek, kiraların tahsilatını takip etmek.

k) Belediye’ye ait gayrimenkullerin gerekli hallerde diğer kamu kurumlarına, vakıflara v.s. tahsislerini yapmak üzere Meclise göndermek.

 

HARİTA VE PLAN UYGULAMA BÜROSU:

 

a) Vatandaşların Talebi üzerine imar planına göre inşaat istikamet rölevesi, kot kesit, kontur gabari hazırlamak, ada revizyonlarını ve halihazır revizyonlarını yapmak.

b) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 2981/3290 sayılı yasalara istinaden imar uygulamaları yapmak veya yaptırmak, teknik kontrol ve tescil işlemlerini tamamlatmak,

c) İmar planlarına göre 3194 sayılı yasanın 15 ve 16 maddelerine istinaden parsellere ait ifraz ve tevhit işlemlerinin kontrolünü yapmak ve Encümene sevk etmek

d) Belediye taşınmazlarının 3194 sayılı yasanın 15 ve 16 maddelerine istinaden  ifraz ve tevhit işlemlerini yapmak, teknik kontrol ve tescilini sağlamak.

e) İmar uygulamaları ve Müdürlüğün diğer işlemlerinde yargıya intikal eden konulara ilişkin savunmaya altlık oluşturacak bilgi ve belgeleri hazırlamak.

f)  Mevcut halihazır haritaların güncelliğini sağlamak,

g) İlçe bilgi haritalarını şematik olarak hazırlamak, ilçe rehberini yapmak  

 

NUMARATAJ BÜROSU:

 

a) İlçe numaratajını yapmak.

b) İlçe sınırları içerisindeki cadde, sokak, meydan ve bulvarların Ulusal Adres Veri Tabanı sistemine işlenmesini sağlamak yeni açılacak cadde, sokak, meydan ve bulvarların sisteme işlenerek güncellemek.

c) İlçede ikamet edecek olan vatandaşların kayıtlarının yapılabilmesi için Beylikdüzü İlçe Nüfus Müdürlüğü ile ortak çalışıp adres güncellemesinin ve tespitlerinin yapılarak ikametgah kayıtlarının yapılabilmesini sağlamak.

d) Vatandaşın talebi üzerine, Resmi Kurum ve Kuruluşlara verilmek üzere adres teyidine ilişkin yazı düzenlemek.

e) İlçede ikamet eden ve evlenmek üzere Belediyemize başvuruda bulunan çiftlere İkametgâh ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Sureti düzenleyerek vermek.

 

TRAFİK ULAŞIM BÜROSU:

 

         2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmelikleri ile Belediyelere verilen görevler, Belediyelerde kurulan Trafik Hizmet Birimleri aracılığı ile yürütülür. Trafik ve Ulaşım Bürosu bu  bağlamda;

a) Belediye sınırları içerisinde, cadde ve sokaklarda trafik açısından can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik düzenlemesinin gerektirdiği tüm işlemleri yerine getirmek, tedbirleri almak, trafik eğitim faaliyetlerini yürütmek ve ayrıca belediye hudutları dâhilinde faaliyet gösteren İETT, İDO, Minibüs, Taksi ve her türlü toplu ulaşım araçları ile ilgili yönetmeliklerdeki hususların eksiksiz olarak uygulanılmasını sağlamak. İhtiyaç ve taleplerde; bunların hat, güzergah ve durakları ile ilgili planlamalar yaparak, bu plan ve etütleri Büyükşehir Belediyesine önermek, UKOME kararı alınmasını sağlamak.

b) İlgili kanunlar ve yönetmeliklerle belediyelere verilen trafikle ilgili yönetmelik kuralları; yükümlülükleri uygulamak, trafik denetim ekiplerince denetlemek, kurallara uymayanlar hakkında tutanak hazırlayarak, ilgili kurumlara bildirmek.

c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10-12.maddelerinde yazılı görevleri yapmak ve yetkili kuruluşlardan talepte bulunmak.

d) Yaya yollarında, yayaların hareketlerini zorlaştıran, bu yollara park eden motorlu-motorsuz araçları Emniyet Trafik Ekipleri ile koordine kurarak, kaldırtmak.

e) Belediye sınırları içinde yapımından ve bakımından sorumlu olduğu yolların trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak.

f)  Sorumlu Olduğu Yollar ve Gerekli görülen kavşaklara, işaret levhaları koymak ve yer işaretleri yapmak yatay ve düşey işaretleme veya yapılması için Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine talepte bulunmak.

g) Belediyenin yapım ve bakımında sorumlu olduğu yollarda; yol, kavşak düzenlemeleri ve trafik sirkülasyon etüdleri yaparak UKOME veya UTK komisyonlarınca karara bağlanmasını sağlamak.

h) Trafiği düzenleme amacı ile, sinyalize kavşak, ışıklı trafik levhaları, ışıklı ve sesli trafik işaretleri yer işaretlemeleri planlamaları yapmak. Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerine öneride bulunarak,UTK kararı alınmasını sağlamak-bunların uygulamalarının yapılmasını ve işlevliğini sağlamak.

ı) Belediyemiz birimlerinin ve diğer kurum ve kuruluşların ulaşım yolları üzerinde yaptığı  çalışmalarda, trafik düzeni ve güvenliği için, gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek.

i) Çocuk Trafik Eğitim Parklarının planlanması ve yapımı ile ilgili Büyükşehir Belediyesine öneri ve etüt  çalışması sunarak, trafikle ilgili konularda vatandaşın bilinçlendirilmesini sağlamak eğitim faaliyetleri yürütmek.

j)  Belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını ve durak yerlerini tespit etmek, sayılarını belirlemek ve Büyükşehir Belediyesine öneride bulunarak, UKOME kararı alınmasını  sağlamak.

k) Belediyemizce ilçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında; trafik kazalarını önlemek için tedbirler almak ve kazaları asgariye indirmek amacıyla pratikte yapılmış standartlara uygun hız kesici önlemler  almak.

 l) Belediye sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlardan ruhsatsız çalışanları engelleyerek Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerine bildirmek, sıhhi yönden yolcuların güvenli seyahat yapmalarını denetlemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

m) Trafiğin akışını kolaylaştırmak, gereksiz durma ve duraklamaları önlemek bakımından, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarını kalkış, varış ve ara durakları için zaman tarifeli yapılan program ve uygulamaları takip etmek ve aksaklıkları Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerine bildirmek.

n) Yayaların can güvenliğini sağlayabilmek amacıyla, yol kenarlarında gerekli önlemleri almak ve yaya-taşıt yollarında; yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak trafik için tehlike teşkil eden ancak kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek. 

o) Vatandaşın şikayetlerinin doğru yerlere bildirmelerini sağlamak. (Örnek: Trafik Polisi veya Büyükşehir Belediyesi karayollarının kapsamına giren konular hakkında bilgilendirilmeleri.)

ö) Belediye sınırları içerisinde açık ve kapalı park yerleri (otopark), alt ve üst geçitleri planlamak, Belediyemiz ilgili birimleri ve Büyükşehir belediyesine öneride bulunarak yapımını sağlamak,işletmek yada işlettirmek.

p) Belediyeler bu hizmetlerini; İl ve Büyükşehir, UKOME, UTK Komisyonlarınca, alınan kararlar doğrultusunda, Mahalli Trafik Zabıtası ile işbirliği içinde yürütürler. (5393 Belediye Kanununda Belediyenin yetki ve sorumluluk alanlarını bildirir cezalar ve cezayı kesenler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.)

 

KALEM VE ARŞİV BÜROSU:

 

a) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydetmek.

b) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

c) Müdürlüğe ait yazışma belgelerinin arşivlenmesini sağlamak.

d) Müdürlük içi ve müdürlükler arası evrak koordinasyonunu sağlamak.

e) Başkanlık konsolide bütçe yetkilisi ile ayniyat işlemlerini yürütmek.

f)  Belediye meclisine veya encümenine giden dosyaları takip etmek.

g) Personelin izin ve rapor durumunu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirmek.

h) Müdürlüğün arşivlenmesi gereken tüm evraklarını ve dosyalarını düzenli olarak arşivlenmesini sağlar, birimin ihtiyaç duyması halinde dosyayı zimmetleyerek ilgilisine gidişini ve geri dönüşünü sağlar.

 

UYGULAMA USUL ESASLARI

 

Madde 6: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4706 sayılı Hazine Mallarının Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 3402/5304 sayılı Kadastro Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ayrıca, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görev yetki ve sorumluluk yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda alınacak Belediye Meclis Kararı uygulanır.

YÜRÜRLÜK

 

Madde 7 : Bu yönetmelik 7 maddeden ibaret olup Beylikdüzü Belediye Meclisinin 08.12.2009 tarih ve 114 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Madde 8 : Bu yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
2014 © beylikduzu.bel.tr

overmedya.com