Hukuk İşleri Müdürlüğü

 TC

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

 

MÜDÜR

Hulusi ÜSTÜN

Avukat 

Tel: 0212 866 70 00 – 617

Mail:hukuk@beylikduzu.bel.tr

  

ŞEF

Orhan YILMAZ

Avukat

Tel: 0212 866 70 00 - 319

 

 

İsmet Cemal DOĞAN

Avukat

Tel: 0212 866 70 00 - 319

 

Aysun BAYTUR

Görevi

Gelen Giden evrak kayıt, Müdürlüklerle ilgili yazışmalar, dava dosyalarının takibi, arşivleme,avanslar,dosyalama işleri.

Tel: 0212 866 70 00 – 314

 

 

Semral KOCAMAN

Görevi

Gelen Giden evrak kayıt, Müdürlüklerle ilgili yazışmalar, dava dosyalarının takibi, arşivleme,avanslar,dosyalama işleri.

Tel: 0212 866 70 00 – 314

 

 

Ercan SAYDAM

Görevi

Temyiz işlemleri , icra takipleri, mutemetlik ve tüm dış yazışmaların takibi.

Tel: 0212 866 70 00 – 314

 

 

 

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün çalışmasına ilişkin  usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Kapsam

 

Madde 2-Bu Yönetmelik;  Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün organlarını, işleyiş ve görevlerini, buna ilişkin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3-  Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’na (15/b,18/m) dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4-                    Bu Yönetmelikte geçen ;

Başkan                        :Beylikdüzü Belediye Başkanını,

Müdür                         :Hukuk İşleri Müdürünü,

Kurum                         :Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nı,

Avukat                        :Kadrolu ve sözleşmeli avukatları,

Hukuk Kalemi              :Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün evrak, kayıt, yazı ve dosya işlerinin yürütüldüğü büroyu,

Kalem Personeli           :Şef, Takip Memuru, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve kontrol İşletmenini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Teşkilat

 

Madde 5-Hukuk işleri Müdürlüğü; Müdür, Avukatlar, Müdürlük Kaleminden oluşur. Müdürün gözetim ve denetimi altında çalışır. Müdür; Belediye Başkanı tarafından kadroya asaleten ya da vekaleten atanır. Avukatlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48, 49. maddeleri çerçevesinde kadrolara atanır.

 

Görevleri

 

Madde 6- Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır;  

Belediyeye ilişkin her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına adli ve idari merciler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar vasıtasıyla;

a)Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

b)Belediyeye hukuki danışmanlık yapmak,

c) Belediyenin görev alanına giren hususlarda mevzuatı derlemek ve değerlendirmek,

d) Belediye ve Belediyenin görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmalarını yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat düzenlemeleri ile ilgili Belediyenin görüşünü oluşturmak,

e) Belediyenin üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek,

f) Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak,

g) Belediye kararlarına karşı mahkemelerde açılan her türlü davanın takibini, gerekli savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak,

h) İcra işlemlerini yürütmek,

ı) Dava açmak,

i) Üçüncü şahıslar tarafından Belediye aleyhine açılmış olan davalarda gerekli savunmaları yapmak, davaları izlemek ve sonuçlandırmak,

j) Belediye tüzel kişiliği ve Belediye Hizmet Birimlerince talep edilen ve Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak, Müdürlüklerinin çözemedikleri tereddüte düştükleri, hukuksal sorunlar hakkında mütalaada bulunmak, Belediye adına protokoller hazırlamak, Belediye Başkanlığı’na ait her türlü idari, tasarrufi ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanlığı adına yapılması gereken işlevleri belirlemek, diğer Birimler tarafından hazırlanan düzenlemeleri gerektiğinde hukuki açıdan incelemek ve ilgili Birimlere görüş bildirmek,

k) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici, hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esasa uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

l) Kurumun görevlerini daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plana ve programa uygun çalışmasını temin amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkanlığa sunmak,

m)Belediyemiz adına gönderilen her türlü tebligatı almak veya alınmasını sağlamak,

n) Başkanlık katı veya Belediye Müdürlüklerinden gelen dava dosyalarının ve belgelerin kayıt ve havale işlevlerini yürütmektedir. 

o) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

 

Müdür

 

Madde 7-Hukuk İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Belediye Başkanı ve Belediye Başkanlığı’nı yargı organları hakemler, resmi ve özel kurul ve kurumlarda temsil etmek,  yönetici olarak, bu yönetmelikte sayılan görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, Müdürlüğün çalışma esaslarını mevzuat ve bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenerek, denetlemek ve gerekli tedbirleri almak,

b) Hukuki bilgi ve tecrübelerini Belediye Başkanlığının hizmetinde bulundurmak, Müdürlüklerin düşmüş olduğu hukuki tereddütlerde mütalaa vermek, görev ve yetkileri içindeki konularda bu yetkiyi Büro Sorumlusu (şef)  veya kadrolu avukata devretmek,

c) Adli, İdari ve Yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden, noterlerden, başkanlık veya birimler namına yapılacak tebliğleri başkanlık veya birimler namına kabul ederek hukuki gerekleri hakkında ilgili Müdürlüklere gerekli bilgileri tebliğ etmek,

d) Görevlendirildiğinde encümen toplantılarına katılmak, istenildiğinde Müdürlük çalışmalarını bir rapor halinde Başkanlığa sunmak,

e) Müdürlüğünde görevli elemanların çalışma, disiplin ve düzenini sağlamak, vekalet ücretinin mevzuat hükümlerine göre dağılımını sağlamak, imza ve paraf etmek, izin vermek,

f) Belediye Başkanlığı leh ve aleyhinde açılan dava ve icraları takip etmek,

g) Müdürlüğün iş programını ve bütçe taslağını hazırlatmak,

h)Birim Personelinin çalışmalarını denetlemek veya denetletmek, Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

I) Hukuk İşleri Müdürü gerekli gördüğü işlerde avukat olduğundan temsil yetkisini yine aynı şekilde tanzim olunan vekaletnameye göre kullanılır.

i) Müdür, bu yönetmelik ile verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan Başkanlığa karşı sorumludur.   

 

Büro Sorumlusu

 

Madde 8-Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Bu yönetmelik ile Müdüre verilen görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,

b) Müdürün bulunmadığı yer ve zamanlarda Müdüre verilen görevlerin yerine getirilmesinde Müdürün görev ve yetkilerini kullanmak,

c) Kendilerine havale edilen her türlü dava ve icra takiplerini yürütmek,

d) Kendilerine havale edilen her türlü konularda hukuki görüş bildirmek,

e) Havale, imza ve paraf etmek,

f) Kendilerine verilen diğer görevleri yapmak,

g) Büro Sorumlusu (şef ), bu yönetmelik ile verilen görev ve yetkilerini zamanında düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan Başkanlık ve Müdüre karşı sorumludur.

 

Avukatlar

 

Madde 9- Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Hukuk İşleri Müdürünün yasa çerçevesinde vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

b) Belediye Başkanı ve Belediye Başkanlığı’nı yargı organları, hakemler, resmi özel kurum ve kurullarda temsil etmek,

c) Belediyenin diğer birimlerden sorulan işlerin hukuki icapları hakkında Müdürün de katılımıyla mütalaa vermek,

d) Belediyeye ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlerini ait olduğu makam ve mercilerde takip ve müdafaa etmek, dava ve icra takiplerinin devamı sırasında gerekli gördüğü tedbirleri almak, kendilerine havale olunan dava ve icra takipleri ile ilgili, dosya tutmak, işin kendisine verilişini gösteren belge, dilekçe ve cevap suretleri ile dosyada bulunması gereken sair belgeleri bulundurmak,

e) Takip ettikleri dava ve icra takipleri ile ilgili gerekli gördükleri belge ve bilgiyi Müdür vasıtası ile ilgili birimden istemek,

f) İstenildiğinde dava ve icra takipleri ile kendilerine verilen sair işlerle ilgili olarak Müdüre yazılı rapor vermek,

g) Takip ettikleri dava ve icra takipleri sonuçlandığında ilgili birime Müdür vasıtası ile bilgi vermek,

h) Kendisine verilecek diğer görevleri yapmak,

ı) Avukatlık onuruna yahut meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmaya veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre cezalandırıldığından dolayı kurum avukatlarının mesleklerini kendi yasalarına göre özgürce ve takdir haklarını kullanarak yapmaları esastır. Maddi veya hukuki sebeplerle dava açılmasında ve icra takibinde ayrıca her türlü adli ve idari yargı mercilerinde taraf olan belediyenin yararı umulmayan işlerinde Hukuk İşleri Müdürü ve avukatlar tarafından sebepleri kendiliğinden takdir edilerek vekaletnamelerdeki yetkiler kullanılabilir. Bu yetkilerin dışında ayrıca yetki gerekiyor ise sebepleri gösterilmek suretiyle avukatlar ve Hukuk İşleri Müdürü tarafından belediyenin Başkan Yardımcılarından herhangi birinin yada gerekiyorsa bizzat  Başkan’a bildirilerek bunlardan herhangi birinin yazılı ya da sözlü emir ve talimatına göre hareket edilir. 5393 sayılı Belediye Kanunun ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre kurum avukatlarının da çalışması esastır. Her iki yasa arasındaki çelişkilerde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

i)  Sözleşmeli avukatlar, bu yönetmelik ile kadrolu avukatlara verilen görev ve yetkilerin yanında sözleşme ve eki protokol hükümlerine de uymak zorundadırlar.

j) Avukatın temsil yetkisinin sınırı, Belediye Başkanlığınca düzenlenen vekâletnamede yazılıdır. Buna göre temyiz, temyizden feragat, tashihi kararda dahil olmak üzere, hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak kurumun çıkarlarını gözetmek maksadıyla dava süresince  takdir haklarını kullanır.

k) Avukatlar bu yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdüre karşı sorumludur.  

 

Hukuk İşleri Kalemi

 

Madde 10- Hukuk İşleri Kaleminin görev, yetki ve sorumlulukları:

Hukuk İşleri Kalemi yeteri kadar şef, evrak ve dosya memuru, arşiv memuru takip memuru ile mutemet ve daktilo memurlarından teşekkül eder.

 

A) Kalem Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a) Gerek Adli mercilerden doğrudan, gerekse  Başkanlık ve birimlerden gelen  her türlü evrak, bilgisayarda dosyalarda işlemek. Kaydolan evrakı bir plan dahilinde Müdüre havale ettirmek, evrakları zimmet defterine kaydetmek suretiyle imza mukabili vermek. Evrak düzenini sağlamak.

b) Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, görevi icabı yerine getirilmesi gereken yazıları yazmak, çözümleyemediği işleri bir üst makama iletmek.

c) Her türlü tebligatı almak veya alınmasını sağlamak,

d)Kalem personelince hazırlanan her türlü evrakı kontrol etmek, yazıları paraflamak.

e)Kalem personelinin mesaiye geliş gidişlerini kontrol etmek.

f) Hukuk Müdürü ve avukatlarca Adli ve İdari Mercilerde yerine getirilmesi istenen işlerin yapılamasını sağlamak ve sonuçlardan bilgi vermek.

g) Kozmik evraklarla ilgili muhafaza, devir, tevdi işlemlerini yapmak.

 h) Bilgisayara dosyalarında evrak kayıtlarının, arşivin, arşiv kayıtlarının ve zimmet defterinin düzgün ve günü gününe tutulmasını sağlamak.

ı) İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak.

i) İlamlı veya ilamsız icra takipleri sonucu tahsil olunan paraların listelerini yapmak, mutabakatını sağladıktan sonra ilgili hesaba aktarılmasını sağlamak.

j) Müdürlük çalışma raporlarını dosyalamak, bu raporlarla ilgili bilgileri derlemek haftalık, aylık ve yıllık rapor hazırlamak.

k) Verilen diğer görevleri yapmak.

l) Kalem şefi kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdür,

Büro Sorumlusu (şef) ve avukatlara karşı sorumludur.

 

B) Dava ve icra Takip memurunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a)Adli ve İdari merciler ile icra dairelerine verilecek dosya ve belgelerin hazırlanmasında avukata yardım etmek, hazırlanan dosya ve belgeleri ilgili mericilere intikal ettirmek.

b)Adli mercilerde, icra dairelerinde, vergi dairelerinde resmi diğer kuruluşlarda Belediye ile ilgili evrak alışverişini yapar. Danıştay, Yargıtay ve Adli, İdari Yargıda açılmış veya açılacak olan davalar ile ilgili Avukatlar tarafından tanzim olunan evrakları ilgili yerlere teslim eder, açılan davalar ile ilgili tüm harç ve masrafların ödeme işlemlerini tanzim eder,

c)Kendilerine verilen dava ve icra takiplerinin icra ettirdiği masrafları karşılamak üzere avans almak, yetki verildiğinde adliye ve icra daireleri veznelerinden para çekmek ,

d)Avukatın talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu avukata bildirmek, gerektiğinde haciz, tespit ve keşiflere avukatı ile birlikte iştirak etmek,

a)Avukatın talimatı üzerine ara kararları gereğini ve icra işlemlerini yapmak, bunların gerektiği masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan avukata bilgi vermek,

b)İşlemi biten dava ve icra dosyalarını bilgisayar ortamındaki evrak ve dosya kayıtlarına işletmek, zimmet defterine, takip föylerine işlemek ve arşive kaldırılmasını sağlamak ,

c)Verilecek diğer görevleri yapmak.

d)Kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdür, Büro Sorumlusu (şef ), avukatlar ve şefe karşı sorumludur.

 

C)Dosya ve Evrak Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları ;

a)Müdürlüğe gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapma, varsa evveliyatını tespit ederek ilgili Müdüre iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye vermek,

b) Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,

c)Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak ,

d)Her ayın ilk haftasında gelen evrak defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak ve büro şefine vermek.

e) Verilen diğer görevleri yapmak.

f) Kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdür, Müdür Yardımcısı, avukatlar ve şefe karşı sorumludur.

 

D) Mutemedin görev, yetki ve sorumlulukları ,

a) Dava ve icra takiplerinin yürütülmesinde, gerekli harcamalar yapmak ve bu harcamalar için avans almak, alınan avansları süresinde kapatmak ,

b) Kuruma ait paraları İcra Mahkeme veznelerinden makbuz karşılığı tahsil etmek, Kurum banka hesabına yatırmak, tahsilatı esas defterine ve föye işlemek.

c) Gerektiğinde dava takip memuruna yardım etmek verilen diğer işleri yapmak.

d)Kendisine verilen görevlerin  zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdür, Büro Sorumlusu (şef ), Avukatlar ve Şefe karşı sorumludurlar.

 

E)Bilgisayar işletmeni, Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin, görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Yazışmaları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve

bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak.

b)Verilen diğer görevleri yapmak.

c) Kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdür, Büro Sorumlusu (şef), Avukatlar ve Şefe karşı sorumludurlar.

 

F) Diğer Büro Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları :

a)Dava ve icra takip memuru, dosya ve evrak memuru, mutemet, Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeninin kendilerine verdiği görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdüre, Avukatlara ve Kalem şefine sorumludurlar.

b)Kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdür, Büro Sorumlusu (şef), Avukatlar ve Şefe karşı sorumludur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları

 

Hukuki Görüş İstenmesi

 

Madde 11-Hukuk İşleri Müdürlüğünden herhangi bir konuda hukuki görüş İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği‘nin 24/02/2005 tarih 81-191/974 sayılı Genelgesi kıyas alınarak, doğrudan Başkanlık tarafından veya ilgili birimin talebi ve Başkanlık uygun görüşü ile talep olunabilir. Görüş istenilen yazıda, talebin nelerden ibaret olduğu ve ilgili ünitenin görüşü açıklanır, ayrıca taleple ilgili belgeler yazıya eklenir. Hukuk İşleri Müdürlüğünce verilen hukuki görüşler gerek duyulduğunda Başkanlık havalesi ile ait olduğu birime gönderilebilir.

 

İvedi İşlerde Hukuki Görüş İsteme

 

Madde 12-Yazılı görüş alınmasının gecikebileceği ivedi durumlarda, ilgili birim yetkilileri sözlü olarak hukuki görüş isteyebilirler. Bilahare görüş istenilen konunun yazılı teyidi istenilebilir. Konunun yanlış ve eksik aktarılmasından doğacak sorumluluk ilgili müdürlüğe aittir.

 

Tamamlayıcı Bilgi ve Belge Alınması

 

Madde 13-Hukuk İşleri Müdürlüğü, görüş istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgi ve belge verilmesini lüzumlu gördüğü takdirde ilgili üniteden doğrudan bilgi ve belge isteyebilir. İlgili Müdürlükler istenilen bilgi ve belgeyi en kısa sürede göndermekle yükümlüdürler.

 

Uyuşmazlıkların İdari Yoldan Çözümlenmesi

 

Madde 14-Hukuk İşleri Müdürlüğünce dava veya icra takibi yapılmak amacı ile gönderilen ancak kovuşturulmasında kurum içi yarar görülmeyen hususlarda dava veya icra kovuşturmasının açılmaması ve henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (h) bendi ve 34.maddesinin (f) bendi birlikte değerlendirildiğinde mefhumu muhaliften Kanunda yazılı olanlar dışındaki ihtilafların yargılamanın her aşamasında mevzuata uygun olarak Başkanlık bilgisi dahilinde ilgili birimlerce çözümlenebileceğinden, aksine olanların Müdürün teklifi, Başkanlık uygun görüşü ile mevzuatına göre Encümen veya Meclis Kararı ile olur.

 

 

 

 

Dava ve İcra Takiplerinin Açılması

 

Madde 15- Kurum tarafından bir davanın açılması veya icra takibinin yapılması acele işler hariç Başkanlık emri ile olur. Başkanlık birimlerince dava ve icra takibi yapılmak istenilen hususlara ait bilgi ve belgeler gerekçeli bir yazı ile Başkanlığa arz olunur. Başkanlık uygun görüşü üzerine dava açılmak veya icra takibi yapılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilir. Kurum aleyhine açılmış davalar ve icra takipleri ile kurum tarafından yapılan ilamlı icra takipleri Başkanlıktan ayrıca bir emir alınmaksızın Hukuk İşleri Müdürlüğünce yürütülür.

 

İş Dağılımı

 

Madde 16-Kurum aleyhine veya Kurum tarafından açılan davalar ile icra takiplerinin genel dağılımı Müdür veya vereceği yetkiye dayanılarak Büro Sorumlusu (şef) tarafından yapılır. Bir davada birden fazla avukat görevlendirileceği gibi, bir davanın takip eden avukattan alınarak bir başka avukata verilmesi de mümkündür. Gerek görüldüğünde dava ve icra takipleri Müdür ile Büro Sorumlusu (şef ) tarafından da takip olunur. Dava ve icra takibinin bir avukattan alınması veya davadan vazgeçilmesi, avukata verilecek yazılı emir ile olur. Belediye ve aleyhine açılan dava evrakları müdür tarafından ilgili avukata havale olur. Evrak kayıt memuru imza mukabilinde bu evrakları avukata teslim eder. Yine aynı şekilde hukuki mütalaaları icra işleri, davalara ait diğer yazışmalar da Müdürün havalesi ile avukata imza mukabilinde teslim edilir. Dava dosyası avukatın önüne geldiğinde davaya cevap ve delil sunabilmek için dava konusu eylem veya işlem hakkında ilgili Müdürlükten belge ve bilgi ister. İlgili Müdürlüğün verilen süre içinde bilgi ve belgeleri göndermesi halinde yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermek mümkün olmayacaktır. Davanın seyri esnasında Mahkemece ek süre verilerek bilgi ve belgeler istenilebilir. Diğer Müdürlüklerin bu süreye uyarak acilen cevap vermeleri gerekir. Aksi takdirde hak kaybına uğrama ihtimali mevcuttur. Mahkemeye sunulacak deliller açısından avukat diğer Müdürlüklere bağlıdır. İmkanları ve süresi kısıtlı olduğundan delili araştırmakla sorumlu tutulamaz.

 

Bilgi ve Belge İstenmesi

 

Madde 17-Takip edilen dava icra takipleri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler ait olduğu birimlerden istenebilir. Kendisinden gerekli bilgi ve istenilen birim, bu konudaki bilgi ve belgeye kendi görünüşünü de ilave etmek suretiyle işin önemine göre tayin edilen süre içinde Hukuk İşleri Müdürlüğünce gönderir. Hukuk İşleri Müdürlüğüne verilen bilgi ve belgenin yanlış veya noksan olmasından veya geciktirilmesinden ilgili birim amiri sorumludur.

 

Adli Mercilere Bilgi ve Belge Gönderilmesi

 

Madde 18-Adli mercilerce Kurumdan talep edilen bilgi belgeler ilgili birim tarafından doğrudan gönderilebileceği gibi, gerektiğinde Müdürlük vasıtası ile de gönderilebilir.

 

Dava ve İcra Takibi

 

Madde 19-Hukuk İşleri Müdürü, Büro Sorumlusu (şef) ve Avukatlar kendilerine havale olunan dava ve icra takiplerini Avukatlık Kanunun ilgili hükümleri veya meslek kuralları çerçevesinde, Kurum yararını ön planda tutarak takip ederler.

 

 

Kanun Yolları

 

Madde 20-Davaları kanuni derecattan (temyiz ve tashihi karar) geçirme takdiri; Başkanlık onayı şartıyla avukatlara ve müdüre ait olup, gerektiğinde Müdürlükteki mevcut avukatlar ve müdürden oluşturulan hukuk heyeti tarafından da karara bağlanabilir.

 

Dava ve İcra Takiplerinden Vazgeçilmesi

 

Madde 21-Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkini, kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümlenmesine, Müdürün teklifi, Başkanlık uygun görüşü ile karar verilir.

 

Yemin Teklifi

 

Madde 22-Davalarda karşı tarafa yemin teklifi yapılması veya yapılan yemin teklifinin kabulü Başkanlık onayına veya vekaletname ile yetki verilmiş olmasına bağlıdır.

 

Bilgi Verme

 

Madde 23-Takip edilen dava ve icra takipleri sonuçlandığında ait olduğu birime bilgi verilir. Kurum uygulamasına esas teşkil edecek olan kararların onaylı bir örneği ilgili birimlere gönderilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Hizmet Gruplarına Atanma Esas ve Şartları

 

Madde 24-

 

A) Hukuk İşleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için ilgilinin ;

1)Hukuk Fakültesini bitirmiş bulunması .

2)Avukat ünvanını almış olması yahut müşavir kurum avukatı, hakimlik, savcılık veya hazine avukatı olarak görev yapmış olması.

3)Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olması gerekir.

 

B) Hukuk İşleri Şef kadrosuna  atanabilmek için ilgilinin ,

1- En az iki yıllık yüksek öğrenimi veya lise öğrenimini bitirmiş olması.

2-Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olması gerekir.

 

C) Hukuk İşleri Müdürlüğü Kaleminde Şef Kadrosuna atanabilmek için ilgilinin ,

1- En az iki yıllık yüksek öğrenimi veya lise öğrenimini bitirmiş olması.

2- Mesleğin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olması gerekir.

 

D) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için ilgilinin ;

1- En az lise veya dengi okul mezunu olması,

2-En az bir işletim sisteminin uygulanmasını bilmesi.

3-Kelime işlemci ve elektronik tablolama uygulama yazılımlarını iyi derecede kullanması gerekir.

 

 

E) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için ilgilinin;

1-En az lise veya dengi okul mezunu olması.

2-Temel bilgisayar bilgisine sahip olması.

3-Kelime işlemci ve elektronik tablolama uygulama yazılımlarına kullanabilmesi,

4-Dakikada en az 60 adet anlamlı alfanümerik karakter yazacak şekilde klavye bilgisine sahip olması gerekir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Avukatlık Ücretlerinin Dağıtımı

 

Madde 25-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 82.maddesine göre; Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; kadroya bağlı olarak çalışan avukatlara ve hukuk servisince fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. Belediyemizde 1389 sayılı kanuna göre vekalet ücretleri için saymanlık işlerini yürüten birimlerin nezdinde adi emanet hesabına ayrı bir bölüm açılır. Dava ve icra işleri avukatlar arasında eşit olarak zimmet edilir. Bu dosyalardan hükmedilen vekalet ücretleri belediye emanet hesabına toplanır. Toplanan vekalet ücretleri Hukuk İşleri Müdürlüğünün aylık düzenleyeceği bordro ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgililere ödenir. Yılsonu itibariyle dağıtım dışı kalan miktar bir sonraki yıl kullanılmak üzere adi emanet hesabında bekletilir. Bir sonraki yıl tahsil edilen vekalet ücreti önceki yıla ait emanet hesabındaki meblağ ile birleştirilmek suretiyle dağıtımından, o aydaki emekleri oranında istifade ederler. Hukuk İşleri Müdürlüğüne atananlar, atandıkları tarihten itibaren vekalet ücreti dağıtımından istifade ederler. Hukuk İşleri Müdürlüğünden ayrılanlar, ayrılış tarihine kadar tahsil edilen vekalet ücretlerinin ilk dağıtımından istifade ederler. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı avukatları tarafından yürütülen dava ve icra işleri sonucunda mahkemeler ve icra dairelerince, kurum lehine hüküm olunup, tahsil edilen vekalet ücretleri aşağıda düzenlenen şekilde ilgililere dağıtılır.

Takip olunarak kurum lehine sonuçlandırılan davalar ve icra takiplerinde, kurum lehine hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin %70’i avukatlar ve hukuk işleri müdürü arasında paylaştırılır. Kalan kısım Hukuk İşleri Müdürü tarafından sebkeden emekleri nazara alınarak Hukuk İşleri Müdürlüğü memurlarına paylaştırılır.

Her halükarda hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan bir memura dağıtılacak yıllık ücret, bir avukata ödenmesi gereken (vekalet) ücretinin yıllık tutarını geçemez.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

 

Madde 26-1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayalı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nca belirlenen ilkeler de göz önünde tutularak çıkarılan bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi maddesinin (m) bendi uyarınca Belediye Meclisinin kabulü ile aynı Kanunun 23.maddesine göre  mülki idare amirine gönderildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Beylikdüzü Belediye Başkanı yürütür. 

 

Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
Belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgi almak için e-mailinizi kaydediniz.
2014 © beylikduzu.bel.tr

overmedya.com